úterý 7.2.2017

2 FC Tosno
2 Zbrojovka Brno
příp.

pátek 10.2.2017

1 Zbrojovka Brno
0 Sheriff Tiraspol
příp.

sobota 18.2.2017

1 Teplice
1 Zbrojovka Brno
17.kolo

sobota 25.2., 16:00 - Vstupenky

Zbrojovka Brno
Liberec
18.kolo

sobota 4.3., 15:00

Slovácko
Zbrojovka Brno
19.kolo

sobota 11.3., 15:30

Zbrojovka Brno
Bohemians 1905
20.kolo

sobota 18.3.

Hradec Králové
Zbrojovka Brno
21.kolo

sobota 1.4., 17:00

Zbrojovka Brno
Dukla Praha
22.kolo

sobota 8.4.

Sparta Praha
Zbrojovka Brno
23.kolo

sobota 15.4., 17:00

Zbrojovka Brno
Jablonec
24.kolo

sobota 22.4., 17:00

Zbrojovka Brno
Mladá Boleslav
25.kolo

sobota 29.4.

Jihlava
Zbrojovka Brno
26.kolo

sobota 6.5., 17:00

Zbrojovka Brno
Zlín
27.kolo

Návštěvní řád

Městský fotbalový stadion při ulici Srbská 47a

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Tento návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu, statutárním městem Brnem, označovaného rovněž názvem Městský fotbalový stadion při ulici Srbská 47a, který statutární město Brno nájemní smlouvou číslo 74012024 ze dne 7. 10. 2001 přenechalo do užívání nájemci, nyní FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., se sídlem v Brně, Srbská 47a. Tato směrnice určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků Městského fotbalového stadionu při ulici Srbská 47a (dále jen fotbalový stadion) vstupujících do jeho areálu a používajících jeho zařízení.
 2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu fotbalového stadionu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý návštěvník svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu fotbalového stadionu vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

§ 2 Městský fotbalový stadion při ulici Srbská 47a

 1. Městský fotbalový stadion při ulici Srbská 47a slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání. O způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně jeho majitel statutární město Brno.
 2. Veřejnost může do areálu fotbalového stadionu vstupovat pouze se souhlasem nájemce tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
 3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou fotbalový stadion využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., předem schválené majitelem stadionu, jakožto i pro hosty těchto osob.
 4. Kromě majitele fotbalového stadionu je oprávněna k dozoru nad dodržováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3 Pobyt v Městském fotbalovém stadionu při ulici Srbská 47a

 1. V Městském fotbalovém stadionu při ulici Srbská 47a mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř fotbalového stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z fotbalového stadionu vyveden. Při opuštění fotbalového stadionu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky. Tento držitel je oprávněn ke vstupu pouze v konkrétní hrací den.
 2. Fotbalový stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem a nájemcem fotbalového stadionu z organizačních důvodů jinak.
 3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majitelem fotbalového stadionu pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.
 4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Totéž platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se ve fotbalovém stadionu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstupní kontrola

 1. Každý návštěvník je při vstupu do Městského fotbalového stadionu při ulici Srbská 47a povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
 2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout – a to i za použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření z předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek nebo z důvodu vnášení zbraní nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
 3. Do prostoru areálu fotbalového stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku nacházejících se v areálu fotbalového stadionu. O zákazu vnášet takové předměty do fotbalového stadionu je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.
 4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do fotbalového stadionu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do fotbalového stadionu. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
 5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu na stadion legitimoval, a údaje takto zjištěné systematicky využívat v případech porušení návštěvního řádu.

§ 5 Chování v Městském fotbalovém stadionu při ulici Srbská 47a

 1. Každý návštěvník Městského fotbalového stadionu při ulici Srbská 47a je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení fotbalového stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akce, která na fotbalovém stadionu právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci fotbalového stadionu jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru fotbalového stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

§ 6 Zákazy

 1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru Městského fotbalového stadionu při ulici Srbská 47a zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
  a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
  b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sečné, úderové či bodné zbraně,
  c) spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo nádoby s jinými látkami ovlivňujícími zdraví,
  d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
  e) neskladatelné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
  f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
  g) tyče pro vlajky či transparenty,
  h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
  i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
  j) zvířata,
  k) laserové ukazovátko,
  l) velké tašky, batohy nebo
  m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele fotbalového stadionu.

 2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
  a) vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
  b) přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy, či na ně lézt
  c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky přístupné (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
  d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
  e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
  f) ničit zařízení a vybavení fotbalového stadionu,
  g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., nebo fotbalový stadion,
  h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
  i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat fotbalový stadion jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
  j) jezdit po nepřístupných cestách a plochách bez speciálního povolení,
  k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru fotbalového stadionu, tak z průběhu akce nebo
  l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.

 3. Majitel (nájemce) fotbalového stadionu je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán, a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč a v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Majitel (nájemce) fotbalového stadionu je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do fotbalového stadionu.

§ 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, jakož i skladování předmětů uvnitř Městského fotbalového stadionu při ulici Srbská 47a je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem majitele stadionu, statutárního města Brna a nájemce, společnosti FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie.

§ 9 Odpovědnost za škody

 1. Vstup a užívání Městského fotbalového stadionu při ulici Srbská 47a uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Nájemce, FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
 2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit FC ZBROJOVKA BRNO, a.s.

§ 10 Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z Městského fotbalového stadionu při ulici Srbská 47a a postihnuty zákazem vstupu do fotbalového stadionu. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření na trestné jednání nebo jiný přestupek, může být podáno trestní oznámení.
 2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) vůči FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., nebo pořadateli dané akce.
 3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Účinnost

Tento Návštěvní řád Městského fotbalového stadionu při ulici Srbská 47a je účinný od soutěžního ročníku 2011/12.

statutární město Brno
Bc. Roman Onderka, MBA
primátor

 

Aktuality

17.2.2017

Zbrojováci v repre

Zbrojováci Antonín Svoboda, Lukáš Vorlický a Adam Stejskal byli nominováni do reprezentace U15 pro dva přátelské zápasy v Maďarsku (28. února a 2. března). Mezi náhradníky pak je Ondřej Šedivý.

16.2.2017

S Bohemkou 11.3. v 15:30

Utkání 20. kola s pražskou Bohemkou odehrajeme v sobotu 11. března v 15:30. Duel bude přenášet kanál O2 Sport.

14.2.2017

Pavlík má natažený sval

Obránce Petr Pavlík, který musel střídat v generálce s Tiraspolem, má podle vyšetření natažený sval. Pokud vše půjde dobře, zapojí se v průběhu týdne postupně do tréninku, nad jeho startem v Teplicích ovšem nadále visí otazník.

13.2.2017

Zbrojováci v repre

Zbrojováci Claude Lhotecký a Denis Purrini byli nominováni do reprezentace U16 pro turnaj v Izraeli. Mezi náhradníky jsou Kvido Formánek, Šimon Žalud a Adam Rolinek. Reprezentace se postupně utká s Izraelem (13. února), Ruskem (14. února) a Bulharskem (16. února).

10.2.2017

Weber do Karviné

Záložník Tomáš Weber opouští Zbrojovku a přestupuje do Karviné. V klubu, který trénuje jeho otec Jozef Weber, podepsal smlouvu na tři a půl roku.

10.2.2017

Utkání U19 se Slovanem zrušeno

Přípravné utkání starších dorostenců s bratislavským Slovanem, které se mělo odehrát v sobotu v TCM, bylo z důvodu chřipkové epidemie zrušeno.

7.2.2017

Vávra do Třince

Stanislav Vávra, který dostal v zimě od klubu povolení hledat si nové angažmá, míří na hostování do druholigového Třince.

2.2.2017

S Těrekem Groznyj v pátek

Přípravné utkání se čtvrtým celkem ruské ligy Těrek Groznyj sehrajeme nakonec v pátek 3. února v 17:30 (15:30 SEČ) v Beleku.

27.1.2017

Dorostenci s Tišnovem v 16:00

Starší dorostenci sehrají zítra (v sobotu 28. ledna) přípravné utkání s Tišnovem. Hrát se bude od 16 hodin na umělce v TCM.

24.1.2017

Krejčí s Růskem v repre

Zbrojováci Ladislav Krejčí a Antonín Růsek byli povoláni do reprezentace U18. S týmem se ve dnech 28. ledna až 3. února vydají na Kypr, kde se utkají s místní reprezentací U19. Přímo z Kypru pak odletí za Zbrojovkou do Turecka. Mezi náhradníky pak jsou Martin Zikl a Jakub Březina.

Fanshop

Banner

Facebook

Copyright © 2011-2017 FC Zbrojovka Brno & eSports.cz, s.r.o. • RSS kanál

Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno.
Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www.fczbrno.cz