úterý 1.10.2019

3 Jablonec
2 Zbrojovka Brno
3.kolo

sobota 5.10.2019

1 Chrudim
4 Zbrojovka Brno
11.kolo

čtvrtek 10.10.2019

2 Zbrojovka Brno
0 Olomouc
Lužánky

pátek 18.10., 19:00

Zbrojovka Brno
Varnsdorf
12.kolo

sobota 26.10., 13:00

Žižkov
Zbrojovka Brno
13.kolo

pátek 1.11., 19:00

Zbrojovka Brno
Vyšehrad
14.kolo

pátek 8.11., 19:00

Zbrojovka Brno
Prostějov
15.kolo

sobota 23.11., 10:15

Pardubice
Zbrojovka Brno
16.kolo

pátek 6.3., 19:00

Zbrojovka Brno
Sokolov
17.kolo

sobota 14.3.

Ústí n. L.
Zbrojovka Brno
18.kolo

pátek 20.3., 19:00

Zbrojovka Brno
Dukla Praha
19.kolo

sobota 4.4.

Vítkovice
Zbrojovka Brno
20.kolo

pátek 10.4., 19:00

Zbrojovka Brno
Třinec
21.kolo

středa 15.4.

SK Líšeň
Zbrojovka Brno
22.kolo

neděle 19.4., 18:00

Zbrojovka Brno
Jihlava
23.kolo

sobota 25.4.

Hradec Králové
Zbrojovka Brno
24.kolo

středa 29.4., 18:00

Zbrojovka Brno
Chrudim
25.kolo

sobota 2.5.

Varnsdorf
Zbrojovka Brno
26.kolo

pátek 8.5., 19:00

Zbrojovka Brno
Žižkov
27.kolo

středa 13.5.

Vyšehrad
Zbrojovka Brno
28.kolo

sobota 16.5.

Prostějov
Zbrojovka Brno
29.kolo

sobota 23.5.

Zbrojovka Brno
Vlašim
30.kolo

Návštěvní řád

Městský fotbalový stadion při ulici Srbská 47a

§ 1 Obecná ustanovení

 1. Tento návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu na ulici Srbská 47a, Brno, statutárním městem Brno, IČ: 44992785 (dále jen „majitel“), označovaného rovněž názvem Městský fotbalový stadion při ulici Srbská 47a, který statutární město Brno nájemní smlouvou číslo 74012024 ze dne 7. 10. 2001 přenechalo do užívání nájemci, nyní FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., IČ: 25332457 se sídlem v Brně, Srbská 2838/47a, PSČ 612 00 (dále jen jako „nájemce“ anebo „pořadatel“). Tato směrnice určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků Městského fotbalového stadionu při ulici Srbská 47a (dále jen „fotbalový stadion“) vstupujících do jeho areálu a používajících jeho zařízení.
 2. Tento návštěvní řád určuje základní a zavázaná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do fotbalového stadionu a užívajících zařízení na fotbalovém stadionu.
 3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví a majetku a ochrany pořádku na fotbalovém stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na fotbalovém stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu fotbalového stadionu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na fotbalovém stadionu. Každý návštěvník zakoupením vstupenky a/nebo svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu fotbalového stadionu potvrzuje, že se zcela a řádně seznámil s tímto návštěvním řádem, že mu zcela porozuměl a vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu. Každý návštěvník se tímto zavazuje jej respektovat a považuje jej za závazný a výslovně souhlasí se svým závazkem k úhradě případné smluvní pokuty dle tohoto návštěvního řádu.

§ 2 Městský fotbalový stadion při ulici Srbská 47a

 1. Městský fotbalový stadion slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání. O způsobu jeho využití a použití rozhoduje výlučně jeho majitel - statutární město Brno a/nebo nájemce
 2. Veřejnost může do areálu fotbalového stadionu vstupovat pouze se souhlasem nájemce tohoto fotbalového stadionu, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu a/nebo nájemce a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
 3. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou fotbalový stadion využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s nájemcem, předem schválené majitelem fotbalového stadionu, jakožto i pro hosty těchto osob.
 4. Kromě majitele a nájemce fotbalového stadionu je oprávněna k dozoru nad dodržováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městské Policie.

 

 

§ 3 Pobyt v Městském fotbalovém stadionu při ulici Srbská 47a

 1. Ve fotbalovém stadionu mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř fotbalového stadionu má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z fotbalového stadionu vyveden. Při opuštění fotbalového stadionu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky. Tento držitel je oprávněn ke vstupu pouze v konkrétní hrací den.
 2. Fotbalový stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem a nájemcem fotbalového stadionu z organizačních důvodů jinak.
 3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majitelem fotbalového stadionu nebo nájemcem pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR nebo Městské Policie. V odůvodněných případech je pořadatel oprávněn vymezit, že do určitých částí fotbalového stadionu je možné koupit vstupenku či umožnit vstup pouze po splnění předem oznámených podmínek (dle klubové příslušnosti).
 4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i Policie ČR nebo Městské Policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Totéž platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se ve fotbalovém stadionu, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR nebo Městské Policie kdykoliv vyvedeni z prostoru fotbalového stadionu.

§ 4 Vstupní kontrola

 1. Každý návštěvník je při vstupu do fotbalového stadionu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
 2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i Policie ČR nebo Městská Policie jsou oprávněni prohlédnout – a to i za použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření z předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek nebo z důvodu vnášení zbraní nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
 3. Do prostoru areálu fotbalového stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku nacházejících se v areálu fotbalového stadionu. O zákazu vnášet takové předměty do fotbalového stadionu je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel. Pořadatelská nebo bezpečností služba je oprávněna jakýkoli nevhodný předmět návštěvníkovi fotbalového stadionu kdykoli při vstupu nebo během jeho pobytu na fotbalovém stadionu zabavit a majitele nevhodného předmětu vyvést z fotbalového stadionu.
 4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do fotbalového stadionu, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do fotbalového stadionu. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích, ať již ze strany orgánů veřejné moci nebo ze strany pořadatelů obdobných akcí Pořadatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup na fotbalový stadion osobám, kterým byl ze strany jiných fotbalových klubů zakázán vstup na stadiony těchto klubů. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
 5. Bezpečností nebo pořadatelská služba, má právo požadovat po návštěvníkovi, aby se při vstupu na fotbalový stadion, kdykoli během pobytu na fotbalovém stadionu, jakož i po něm, legitimoval, a to občanským průkazem nebo jiným platným dokladem totožnosti a údaje takto zjištěné systematicky využívat v případech porušení návštěvního řádu, a to vše s respektováním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění. Každý kdo nebude schopen prokázat svoji totožnost, může být z fotbalového stadionu vyveden, případně na fotbalový stadion nevpuštěn.

§ 5 Chování v Městském fotbalovém stadionu při ulici Srbská 47a

 1. Každý návštěvník fotbalového stadionu je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení fotbalového stadionu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akce, která na fotbalovém stadionu právě probíhá.
 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby, jakož i Policie ČR, Městské Policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 3. Návštěvníci fotbalového stadionu jsou povinni při svém pobytu na fotbalovém stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání z prostoru fotbalového stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.
 4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné a průchozí.

 

§ 6 Zákazy

 1. Návštěvníkům fotbalového stadionu je zakázáno vnášet do prostoru M fotbalového stadionu zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:


a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,


b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sečné, úderové či bodné zbraně,


c) spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo nádoby s jinými látkami ovlivňujícími zdraví,


d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,


e) neskladatelné předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,


f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,


g) tyče pro vlajky či transparenty,


h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,


i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,


j) zvířata,


k) laserové ukazovátko,


l) velké tašky, batohy nebo


m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele fotbalového stadionu.

 

 1. Dále je návštěvníkům zakázáno:


a) vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,


b) přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy, či na ně lézt


c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky přístupné (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),


d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,


e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,


f) ničit zařízení a vybavení fotbalového stadionu,


g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., nebo fotbalový stadion,


h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,


i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat fotbalový stadion jinou cestou, zejména odhazováním věcí,


j) jezdit po nepřístupných cestách a plochách bez speciálního povolení,


k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru fotbalového stadionu, tak z průběhu akce nebo


l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu

m) kouřit na celém fotbalovém stadionu.

 

 1. Majitel a/nebo nájemce fotbalového stadionu je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, a to včetně pokusu, náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán, a to v celé její výši (ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, v platném znění, se nepoužije), a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč a v maximální výši 50.000,- Kč, za každé takovéto jednotlivé porušení, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodných následků. Majitel a/nebo nájemce fotbalového stadionu je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do fotbalového stadionu. Smluvní pokuta je splatná na výzvu nájemce, a to do 2 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení.

§ 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů, jakož i skladování předmětů uvnitř fotbalového stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem majitele fotbalového stadionu a nájemce.

 

§ 8 Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i Policie ČR a Městské Policie.

§ 9 Odpovědnost za škody

 1. Vstup a užívání fotbalového stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Za škody, poranění nebo úrazy způsobené neopatrností nebo nedodržováním návštěvního řádu, jakož i pokynů bezpečností a pořadatelské služby nenese nájemce ani majitel odpovědnosti a veškeré škody způsobené škody nevhodným chováním návštěvníků (nedodržení opatření dle tohoto návštěvního řádu) budou vymáhány a postiženy. Nájemce, odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.
 2. Úrazy a škody je návštěvník povinen neprodleně nahlásit nájemci.
 3. Je povinností návštěvníka zjištěné závady na fotbalovém stadionu ohrožující bezpečnost návštěvníků a uživatelů ihned nahlásit pořadatelské službě.

§ 10 Jednání proti předpisům

 1. Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z fotbalového stadionu a postihnuty zákazem vstupu do fotbalového stadionu, včetně zneplatnění permanentní vstupenky. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření na trestné jednání nebo jiný přestupek, může být podáno trestní oznámení.
 2. Osoby, kterým bude z důvodu porušení tohoto návštěvního řádu uložen zákaz vstupu do fotbalového stadionu, a který tento zákaz poruší, bude uložena pokuta ve výši 1.000,- Kč až 50.000,- Kč.

 

 1. Opatření podle tohoto návštěvního řádu vylučují nároky (např. vrácení vstupného) vůči FC ZBROJOVKA BRNO, a.s., nebo pořadateli dané akce.

 

 1. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

 

§ 11 Ochrana osobních údajů

 

 1. Prostory fotbalového stadionu jsou monitorovány pomocí kamerového systému se záznamem, a kdykoliv během pobytu návštěvníků na fotbalovém stadionu mohou být pořízeny jejich fotografie, obrazové a zvukové záznamy. Získané záznamy a fotografie mohou být použit pro účely identifikace osob v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, v platném znění.

 

 1. Návštěvníci berou na vědomí, že nájemce, a dále i Fotbalová asociace České republiky (dále jen jako „FAČR“) a Ligová fotbalová asociace (dále jen jako „LFA“), mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku na fotbalovém stadionu, zamezení vstupu na fotbalový stadion osobám, které se dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i fotbalovým klubům, které se účastní soutěží organizovaných pod záštitou „FAČR“ a „LFA“.

 

 1. Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní jednání, a údaje o přijatých opatřeních a sankcích.

 

 

§12 Účinnost

 

Tento Návštěvní řád Městského fotbalového stadionu při ulici Srbská 47a je účinný ode dne jeho  schválení Radou města Brna.

 

Nabytím účinnosti tohoto návštěvního řádu se ruší Návštěvní řád Městského fotbalového stadionu při ulici Srbská 47a, který byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/023 konané dne 26. 5. 2015              a doplněn usnesením RMB R7/035 konané dne 1. 9. 2015.


Doložka

Tento návštěvní řád byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/103 konané dne 21. 2. 2017.

 

 

 

V Brně dne: 22. 2. 2017                                                                                    

 

 

 

--------------------------------------------

            Mgr. Martin Jelínek

                                                                  vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

                      Magistrátu města Brna

 

Aktuality

10.10.2019

Béčko na Srbské

Utkání 10. kola Divize D mezi béčkem Zbrojovky a Bystřicí nad Pernštejnem (neděle, 10:15) bude odehráno oproti původnímu plánu na Srbské. Vstupné je zdarma.

9.10.2019

Fanshop ve čtvrtek uzavřen

Upozorňujeme fanoušky, že oficiální zbrojovácký Fanshop na Srbské bude ve čtvrtek 10. října uzavřen. Důvodem je konání akce Bitva na Moravském poli, kde bude od 16 hodin k dispozici stánek se sortimentem Fanshopu.

24.9.2019

Fanshop ve čtvrtek uzavřen

Upozorňujeme fanoušky, že zbrojovácký Fanshop bude ve čtvrtek 26. září z provozních důvodů uzavřen. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

13.9.2019

Endl a Jambor v repre

Zbrojováci Lukáš Endl a David Jambor byli nominováni do reprezentace U17 pro první fázi kvalifikace na evropský šampionát ve Finsku. Tým kouče Radka Bejbla vyzve v boji o postup kromě domácího celku ještě Bosnu a Moldavsko.

12.9.2019

Termín MOL Cupu

Utkání 3. kola MOL Cupu na hřišti Jablonce sehrajeme po dohodě klubů v úterý 1. října v 16:30.

12.9.2019

S Hradcem v sobotu

Utkání 10. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti Hradci Králové sehrajeme s ohledem na další termíny v sobotu 28. září v 18:30.

29.8.2019

Fanshop ve čtvrtek uzavřen

Upozorňujeme fanoušky, že zbrojovácký Fanshop bude ve čtvrtek 29. srpna z provozních důvodů uzavřen. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

28.8.2019

Zemřel pan Jaroslav Sýs

S hlubokým zármutkem vám sdělujeme, že nás ve věku nedožitých 67 let navždy opustil dlouholetý vedoucí mládežnických celků, pan Jaroslav Sýs. Poslední rozloučení s panem Sýsem proběhne ve čtvrtek 29. srpna ve 14:45 v obřadní síni brněnského krematoria (ul. Jihlavská 1). Čest jeho památce!

22.8.2019

Fanshop

Upozorňujeme fanoušky, že zbrojovácký Fanshop bude ve čtvrtek 22. srpna z provozních důvodů otevřen pouze do 17:30. Děkujeme za pochopení.

19.8.2019

V MOL Cupu do Petřkovic

Ve 2. kole MOL Cupu se Zbrojovka vydá na hřiště třetiligového týmu FC Odra Petřkovice. Úředním hracím dnem je 28. srpen, přesný termín zveřejníme po dohodě klubů.

Fanshop

Banner

Facebook

Copyright © 2011-2019 FC Zbrojovka Brno & eSports.cz, s.r.o. • RSS kanál

Veškerý obsah stránek chráněn podle autorského zákona a jeho přejímaní bez výslovného souhlasu redakce je zakázáno.
Povolena je citace částí materiálů zde zveřejněných s uvedením zdroje www.fczbrno.cz